top of page

لبخند کافی نیست

Updated: Feb 18


درخت دموکراسی نیاز به آبیاری و مراقبت دارد. و مایی که زخم‌خوردهٔ ناراستی‌های آن دیاریم، باید بیش از هر کسی وجود یک نظام قضایی کارآمد و مستقل را ارج بنهیم. تجربهٔ ما باید باعث تقویت این نظام شود، نه تنزل استانداردهای آن.

نوشته‌ای در مورد رسوایی SNC Lavalin


لینک

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page